Sirdal Kyrkje

Misjon

I Sirdal kyrkjelyd ønskjer vi at misjon skal vere ein del av aktiviteten i kyrkjelyden, og vi har difor to misjonsprosjekt vi støttar.

Den sørlege delen av Sirdal kyrkjelyd  (Tonstad - Haughom) har i mange år støtta NMS sitt prosjekt Håpets senter i Paris, eit arbeid mellom afrikanske innvandrarar. No har den lokale kyrkjelyden i Paris overteke ansvaret for Håpets senter, og Sirdal sokneråd såg seg difor om etter eit nytt misjonsprosjekt.

Nordafrikanarar i Spania
NMS foreslo eit arbeid mellom nordafrikanske innvandrarar i Spania som vårt nye prosjekt, noko soknerådet gjekk inn for. Dette er eit ganske nytt prosjekt for NMS, og Sirdal er den første kyrkjelyden i Norge som støttar dette prosjektet. Prosjektet har mange av dei same utfordringane som Håpets senter i Paris. Nordafrikanske innvandrarar strøymer til Spania, men ikkje alle er førebudde på kva som møter dei.

Språkundervisning og datakurs
Under leiing av egyptiske misjonærar (to par) driv dei to senter med engelsk- og spanskundervisning, datakurs, leksehjelp og aktivitetar for barn. I tillegg har dei eit senter for kyrkjelydsarbeid, der det er gudstenester på arabisk kvar søndag.

Aktivitetar gjennom veka
Måndag: Sykkelklubb for tenåringsgutar. Syklane har dei fått gratis frå nokre forretningsmenn.
Tysdag og torsdag: engelsk- og spanskklassar for vaksne og leksehjelp for barn.
Onsdag og fredag: leseklasse for kvinner
Laurdag: Sportsklubb for dei unge med trening på stranda før dei tar ein prat om livet og kvardagen.
Søndag: gudsteneste på arabisk.

I tillegg er det fotballturneringar, rapkonsertar, hobbykurs og samtalegrupper.

Det er eit mangfoldig arbeid kyrkjelyden vår no vil støtte, og det er i sanning eit fargerikt fellesskap av medarbeidarar frå Egypt, USA, Venezuela, Argentina og Spania. Vår støtte går til drift av sentera, undervisning, aktivitetar, leiker og materiell til evangelisering.

Besøk på Tonstad i 2014 og tur til Spania i 2016
To av dei egyptiske misjonærane som arbeidar ved prosjektet i Spania, var i Norge i oktober 2014. Dei vitja NMS i Stavanger og Sirdal kyrkjelyd for å fortelje om arbeidet dei driv. Som eit svar på dette besøket, drog ei gruppe på 14 personar frå Sirdal kyrkjelyd til Spania våren 2016 og vitja arbeidet som vert drive. Det var flott å sjå dette arbeidet på nært hald.  


-------------------------------------------------------------------------

I Øvre Sirdal har misjonsforeininga og soknerådet saman valgt eit nytt satsingsområde. 

”Centro Creer”
Misjonsalliansen  driv arbeid i mange land, og kyrkjelyden vil vera med å gje til arbeid blant  funksjonshemma i Ecuador. Arbeidet skjer ved to senter i Guayaquil, ein kystby der det bur 2,5mill. På dei to sentra «Centro Creer» får born og unge med ulike former for funksjonshemmingar oppfølging, undervisning og aktiviteter ut frå kva dei sjølve kan klare.  Foreldre  får støtte og vegleiing til å gje barnet best mogeleg utvikling. Arbeidet er eit samarbeid med lokale medarbeidarar som er utdanna med støtte frå Misjonsalliansen.

Diakonalt arbeid
Ein del av arbeidet er å endra folk sine haldningar til menneske med funksjonshemming, der som i mange andre miljø, vert dei ofte stua bort.  Når t.d. ein blind kan gå i arbeid og bæra økonomiansvar for seg sjølv og andre i slekta, skapar det ny forståing i samfunnet rundt. Misjonalliansen er kjend for å driva diakonalt arbeid og har mykje erfaring nettopp i arbeid for menneske med funksjonshemming. 
Dei seier: «Gjennom arbeidet vårt vil vi at fattige og diskriminerte skal få møte Jesu kjærlighet i ord og handling.»

Misjonsbasar og misjonsforeining
I Øvre Sirdal er det ei kvinneforeining som arbeider jamt og trutt mot neste basar for misjonsprosjektet, som er hausten 2018 (fredag i haustferien for Rogaland). Dei driv i gammal stil med flotte handarbeid, og basaren har alltid uvanleg mange eigenproduserte gevinstar. Vel møtt!

 

 

Aktiviteter
Tonstad barnekor
Tonstad barnekor
Sprell Levande
Sprell Levande
Konfirmantar
Konfirmantar
Tonstad Soul Children
Tonstad Soul Children
Babysong
Babysong
Sirdal Blandakor
Sirdal Blandakor
Fairtrade       Kirkens Nødhjelp       Level Samliv       Nettkyrkja       Kirkens SOS       

Nyttig

Sirdal Kyrkjelyd


Kyrkjesenteret, Tonstadvegen 25
4440 Tonstad

Postboks 133
4441 Tonstad
38 37 16 00
38 37 16 01
post@sirdal.kyrkja.no
876993112
Tysd-torsd 08.00 -15.00 (kan vere stengt pga møter og anna)

Kilde: www.sirdal.kyrkja.no

Sirdal Kyrkjelyd

Kyrkjesenteret, Tonstadvegen 25
4440 Tonstad
Postboks 133
4441 Tonstad
38 37 16 00
38 37 16 01
post@sirdal.kyrkja.no
876993112
Tysd-torsd 08.00 -15.00 (kan vere stengt pga møter og anna)